Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Prekybos centras RYO (PC RYO) gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip PC RYO tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma PC RYO ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su PC RYO teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

SĄVOKOS

Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su PC RYO teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

PC RYO – tai prekybos centras RYO, kurio savininkas yra UAB „Mulga“, juridinio asmens kodas 300565433, adresas Savitiškio g. 61, Panevėžys ir kurį valdo UAB „CPB Real Estate Services“, juridinio asmens kodas, 302461401, adresas Gynėjų g. 16, Vilnius, veikiantys kaip bendri duomenų valdytojai. Duomenų subjektų teises dėl PC RYO tvarkomų Asmens duomenų išimtinai įgyvendina duomenų valdytojas UAB CPB Real Estate Services,  todėl visus prašymus, pretenzijas, klausimus dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pateikite el. paštu office@cbre.lt arba PC RYO administracijos patalpose, adresas Savitiškio g. 61, Panevėžys.

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip PC RYO tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse, akcijų, žaidimų taisyklėse ir kituose dokumentuose, taip pat PC RYO interneto svetainėje: www.ryo.lt.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

PC RYO tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai PC RYO tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu. Taip pat PC RYO tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

PC RYO tvarko šių Duomenų subjektų Asmens duomenis: PC RYO lankytojų, interneto svetainės www.ryo.lt lankytojų, socialinių tinklų Facebook ir Instagram lankytojų, žaidimų ir akcijų dalyvių.

PC RYO gali tvarkyti PC RYO vaizdo stebėjimo kamerų matymo lauke esančius vaizdus, Jūsų pateiktą vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, amžių, adresą, PC RYO renginių metu padarytas nuotraukas, žaidimų, akcijų metu Jūsų pateiktas nuotraukas, kitus Asmens duomenis.

SLAPUKAI

PC RYO interneto svetainėje naudojami slapukai. PC RYO naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama PC RYO interneto svetainėje www.ryo.lt

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis. Jei Jums nepriimtina PC RYO Privatumo politika, nesinaudokite PC RYO interneto svetaine, nedalyvaukite PC RYO žaidimuose, akcijose, renginiuose ir kitaip neteikite PC RYO savo Asmens duomenų.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: 

PC RYO įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais PC RYO imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi PC RYO nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones; 

Suomijos investiciniam fondui PONTOS Group;

Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams; 

Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;

DUOMENŲ SAUGUMAS

PC RYO svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. PC RYO užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA 

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. 

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, PC RYO teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.). Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 24 kalendorines dienas.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS 

Jūs turite teisę:

gauti informaciją apie tai, ar PC RYO tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;

atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;

pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

PC RYO interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. PC RYO nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei PC RYO, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Jūs turite teisę kreiptis į PC RYO, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu office@cbre.lt arba pateikiant PC RYO administracijos patalpose, adresas Savitiškio g. 61, Panevėžys.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

PC RYO turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti PC RYO interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

 

 Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas 2018-05-28

 

Facebook